Planning rechtsherstel Box 3

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en voor alle belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond (dat zijn onder meer alle belastingplichtigen over de jaren 2021-2022) in gang te zetten volgens de forfaitaire spaarvariant. Wat betekent dit en wat is de planning, ook voor andere belastingplichtigen?

Forfaitaire spaarvariant
Dit betekent dat voor de belastingplichtige het inkomen uit sparen en beleggen voor de belastingen wordt verminderd als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement. Er wordt gewerkt met drie forfaits: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze forfaits worden toegepast op de werkelijke vermogensmix, dat wil zeggen op het werkelijke spaargeld, de werkelijke schulden en de werkelijke overige bezittingen.

Aanslagen van bezwaarmakers en niet onherroepelijk vaststaande aanslagen
Belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen om rechtsherstel te ontvangen. Ze ontvangen het rechtsherstel automatisch. Belastingplichtigen die massaal bezwaar hebben gemaakt ontvangen rechtsherstel voor de uiterlijke datum van 4 augustus die volgt uit het arrest van de Hoge Raad. Ook alle andere aanslagen over 2017 tot en met 2020 die nog niet zijn opgelegd of wel zijn opgelegd maar nog niet onherroepelijk vaststonden en alle aanslagen over de belastingjaren 2021 en 2022 worden vanaf medio augustus 2022 in lijn met de forfaitaire spaarvariant opgelegd.

Niet-bezwaarmakers
Er is nog niet besloten over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het arrest van de Hoge Raad. Het kabinet wil hierover later dit jaar, maar ruim voor 31 december 2022, een besluit nemen. Het wachten is op een arrest van de Hoge Raad dat binnen zes maanden wordt verwacht, waarmee duidelijker wordt welke keuzevrijheid het kabinet precies heeft voor het rechtsherstel voor deze groep belastingplichtigen. Met andere woorden: het kabinet lijkt alleen rechtsherstel te willen bieden aan niet-bezwaarmakers als dat volgt uit de verwachte uitspraak van de Hoge Raad.

De niet-bezwaarmakers hoeven geen actie te ondernemen. Dat de keuze van het kabinet later valt, gaat niet ten koste van hun rechtspositie. Belastingplichtigen kunnen immers nog tijdig na dit besluit een verzoek voor ambtshalve vermindering indienen als dat nodig is (en bij afwijzing daarvan in bezwaar en beroep gaan). Deze verzoeken kunnen tot vijf jaar na het belastingjaar worden ingediend. Over belastingjaar 2017 kunnen belastingplichtigen tot en met 31 december 2022 een verzoek indienen.

Let op: Voor de belastingjaren 2023 en 2024 zal overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen. Deze wetgeving zal het huidige box 3-stelsel vervangen voor die jaren en wordt gebaseerd op de voor het rechtsherstel gekozen oplossingen, de forfaitaire spaarvariant. Dit voorstel wordt op Prinsjesdag 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het nieuws op onze site wordt verzorgd door Accountantsportal