Algemene voorwaarden

Artikel 1:     Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, zoals op overeenkomsten tot het leveren of verwerken van documenten en/of tot het verrichten van (advies)werkzaamheden van Inzicht fiscalisten B.V., gevestigd te Ermelo, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, rapporten, e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
 10. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:     Aanbod, offertes

 1. Indien er sprake is van een aanbod of offerte van de gebruiker dan is dit/deze van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Getoonde voorbeelden van documenten en inlichtingen opgenomen in brochures, promotiemateriaal of op website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3:     Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.
 3. Opdrachten van de wederpartij moeten verge­zeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
 4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, moeten eveneens schriftelijk worden aangegeven en vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen.

Artikel 4:     Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot een bepaald boekjaar geacht te zijn gegeven voor het gehele boekjaar. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door de wederpartij is niet mogelijk.
 2. Ingeval een overeenkomst conform het vorige lid is aangegaan voor het gehele boekjaar, kunnen beide partijen deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van het boekjaar schriftelijk opzeggen. Bij gebreke van rechtsgeldige opzegging wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor een boekjaar te zijn verlengd.
 3. Tussentijdse beëindiging van de verlengde overeenkomst is niet mogelijk. Tegen het einde van het boekjaar zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. In afwijking van het vorige lid geldt bij overeenkomsten met consumenten dat partijen te allen tijde het recht hebben de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5:     Honorarium, prijzen en tarieven

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij partijen een vast honorarium voor de werkzaamheden zijn overeengekomen, zal de gebruiker zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 4. Bij spoedopdrachten, indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij moeten worden bespoedigd of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij moeten plaatsvinden buiten normale werkdagen, heeft de gebruiker het recht een toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.
 5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 6. Bij duurovereenkomsten zal de gebruiker eenmaal per maand of eenmaal per kwar­taal aan de wederpartij een factuur voor de ver­richte werkzaamheden doen toekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.
 8. Bij duurovereenkomsten heeft de gebruiker het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. De gebruiker zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6:     Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  b. hij de gebruiker in ieder geval tijdig zal informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
  c. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  d. indien de werkzaamheden op locatie van de wederpartij moeten plaatsvinden, de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht;
  e. de gebruiker op deze werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval en internetstoringen zijn voor rekening van de wederpartij;
  f. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door de gebruiker in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7:     Vertrouwelijke informatie

 1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de gebruiker weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De gebruiker zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Indien de gebruiker een privacystatement hanteert, wordt de daarin genoemde informatie uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 8:     Risico van opslag informatie

 1. De gebruiker zal alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen om het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te voorkomen. De gebruiker is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte informatie.

Artikel 9:     Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering en uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren documenten gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren documenten feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 4. Verzending van de door de gebruiker vervaardigde documenten vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en is voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de door de gebruiker vervaardigde documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, heeft de gebruiker het recht de documenten voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de bewaring in staat stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de documenten alsnog te leveren.
 6. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de vervaardigde documenten te vernietigen, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 10:   Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden of levering van de documenten wordt vertraagd doordat:
  a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade.
 2. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en de leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen wenst, zal de gebruiker de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en leveringstermijnen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 5. Meerwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De gebruiker heeft het recht de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
 6. De wederpartij zal iedere conceptversie van door de gebruiker te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de gebruiker aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat de gebruiker de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 7. Indien de gebruiker in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft de gebruiker het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 11:   Klachten

 1. De wederpartij moet de door de gebruiker geleverde documenten – die niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde documenten, waarvan niet is overeengekomen dat hiervan eerst een concept zou worden vervaardigd, dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na levering – schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde termijn na uitvoering van de werkzaamheden – aan de gebruiker worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de documenten geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante inlichtingen aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de documenten noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzendrisico van eventuele retourzendingen is altijd voor de wederpartij.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had kunnen constateren.
 9. Tenzij de gebruiker een kopie heeft bewaard van de geleverde documenten, zijn geen klachten mogelijk over documenten die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of bewerkt op een zodanige wijze dat niet meer is na te gaan wat de inhoud van het oorspronkelijk geleverde document was.

Artikel 12:   Garanties

 1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Indien de bestemming waarvoor de wederpartij het geleverde wenst te gebruiken afwijkt van de gebruikelijke bestemming, garandeert de gebruiker slechts dat het geleverde geschikt is voor deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Bij een terecht beroep op de overeengekomen garanties zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor correctie of vervanging van het geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 4. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen correctie of vervanging van het geleverde respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 13:   Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde documenten of de verrichte werkzaamheden.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte informatie, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 9. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garanties indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, e.d.;
  b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie;
  c. door niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van de informatie door de wederpartij;
  d. door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door de gebruiker geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
  e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde;
  f. doordat door of namens de wederpartij de geleverde documenten zijn veranderd of bewerkt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 14:   Betaling bij bedrijven onderling

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15:   Betaling bij consumenten

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen 2. schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16:   Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst vervaardigde of geleverde documenten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat de wederpartij de door de gebruiker vervaardigde of geleverde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag geven en hij deze documenten niet mag ermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker of tenzij uit de aard van de documenten anders voortvloeit.
 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte informatie geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17:                  Retentierecht

 1. De gebruiker heeft het recht de teruggave van de documenten van de wederpartij die de gebruiker in verband met de uitvoering van de werkzaamheden onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden en/of leveringen niet of niet volledig heeft voldaan;
  b. de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden en/of leveringen niet of niet volledig heeft betaald;
  c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet of niet volledig heeft betaald.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18:   Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19:   Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20:   Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft de gebruiker in ieder geval het recht de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke­ning te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Artikel 21:   Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.